1 233

ФОТОЖУРНАЛИСТИКА

Муаллифлар жамоаси.
Фотожурналистика [Матн]: ўқув қўлланма / Н.Қосимова
[ва бошқ.]– Тошкент: «TURON-IQBOL», 2018. 136 б.
Ўқув қўлланма олий таълим муассасаларининг журналистика
факультетлари талабалари, оммавий ахборот воситалари вакиллари,
фотожурналистикага қизиққанларга мўлжалланган.

Қўлланмани шу ердан юклаб олинг: Юклаб олиш

Масъул муҳаррир:
Назира Тошпўлатова – филология фанлари номзоди
Тақризчилар:
Турсунали Қўзиев – Ўзбекистон ФА академиги.
Хуршид Досмухамедов – филология фанлари доктори, доцент.
Мазкур ўқув қўлланма Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети Халқаро журналистика факультети Илмий Кенгашининг 2017
йил 5 апрель 8-сонли қарори билан тасдиқланиб, нашр этишга тавсия
қилинди.
Ўқув қўлланма Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта-махсус таълим вазирлигининг 2017 йил 28 июндаги 434 сонли буйруғига асосан
нашрга тавсия этилди.
© Н.Қосимова, А.Каримов, Х.Файзуллаева. 2018.
ISBN 978-9943-14-595-5 © «TURON-IQBOL», 2018.

Улашинг: